วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กรมศาสนาร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดอบรม "ค่ายเยาวชนพินิจอาสา พัฒนาคุณธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน"
          กรมศาสนาร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดอบรม "ค่ายเยาวชนพินิจอาสา พัฒนาคุณธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน" ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในการดำรงตนอย่างมีสติ คุณธรรม จริยธรรม เข้าใจตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรม สามารถกลับตัวเป็นคนดีสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
           การจัดกิจกรรมครั้งนี้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมนันทนาการ การเข้าถึงหลักธรรม และการปฏิบัติธรรมซึ่งจะช่วยให้เกิดความสุข สดชื่น สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนได้ตามวัตถุประสงค์

         พระอาจาย์โดมชัย อุตฺตมชโย พระธรรมวิทยากร วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม บรรยายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนรับบิณฑบาตจากเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชนในตอนเช้า


คณะครูสมาธิ รุ่นที่ 25,26,27 จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ศูนย์พระยาวิสูตรโกษาจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯ และได้นำเครื่องดื่ม อาหาร มาเลี้ยงเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554


ผู้อำนวยการสถานพินิจนายปัญญา จันทร์ละออ ถวายเกียรติบัตรแด่ท่านพระอาจาย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น